Title English Author date Branch Style language
1 Emei Baguazhang
Liang Shouyu, Yang Jwingming 1994 Emei
english
2 Pa Kua Chang The Secret of the Circle
Al Case 1986 Cheng sun english
3 Pa-Kua The Gentle Art of Health
John Painter 1986 Emei
english
4 Ye Xing Dao Night Moving Saber Yu Minsheng, Yuan Zhiming 12/1/1989 Cheng sun chinese
5 Baguazhang Lianxi Fa Bagua Practice Method Jiang Rongqiao 1/1/1977 Zhang Jiang chinese
6 Cheng Shi Baguazhang Cheng Style Baguazhang Ma Youqing, Liu Jingru 1987 Cheng
chinese
7 Wudang Baguazhang
Fei Yintao, Fei Yueliang 7/1/1985
Wu Junshan chinese
8 Wudang Bagua Quan
Yuan Caichu 4/18/1905

chinese
9 Zhou Jia Bagua Kun Du Shuo Zhou Family Bagua Staff Tam Han 4/2/1974

chinese
10 (Fu Shi) Long Xing Baguazhang Fu Style Dragon Form Baguazhang Fu Yonghui 3/1/1987   Fu chinese
11 Youshen Lianhuan Baguazhang Swimming Body Continuous Baguazhang Wen Zhonshi 10/1/1990 Cheng Gao chinese
12 Yin Shi Baguazhang Yin Style Baguazhang Zhang Lie 12/1/1988 Yin Cao chinese
13 Neijia Baguazhang Inner Family Baguazhang Ni Qinghe


chinese
14 Bagua Quan Xue A Study of Bagua Quan Sun Lutang 3/30/1905 Cheng sun chinese
15 Bagua Ba Xing Zhang Bagua Eight Forms Palm Pei Xirong 4/1/1990 Liang
chinese
16 Bagua Quan Sanshou Bagua Fighting Jiang Haoquan, Pei Xirong
Yin
chinese
17 Bagua Quan
Han Shoutang


chinese
18 Wushu Jinghua Chinese Wushu

Zhang
chinese
19 Dong Haichuan Baguazhang 72 Qinnafa Bagua 72 Seizing Methods Wang Shangzhi 8/1/1995 Yin
chinese
20 Cao Shi Baguazhang Pu Cao Style Baguazhang Manual Lu Jing'gui 12/1/1984 Yin Cao chinese
21 Bagua Neidan Zhuang Gong Bagua Internal Post Skills Xie Peiqi 6/1/1992 Yin Men chinese
22 Zhou Yi Bagua Zhi Zhen Liao Fa Zhou Yi Bagua Accupucture Method Xie Peiqi 8/1/1991 Yin Men chinese
23 Baguazhang Sanshou Shu Baguazhang Fighting Art Jian Xian 10/1/1991

chinese
24 Wudang Wu Gong Wudang Martial Skills Pei Xirong, Li Chunsheng 8/1/1984 Liu Fengchun
chinese
25 Baguazhang Fa yu Da Baguazhang Practice and Fighting Sun Baoyin 6/1/1991 Cheng Gao chinese
26 Bagua San He Gong Bagua 3 Harmonies Skill Zhang Quanliang 7/1/1995 Liang Li Ziming chinese
27 The 8 Healing Sounds of Yin Style Bagua
Xie Peiqi 1/1/1995 Yin Men english
28 The 12 Guiding Energy Sitting Meditations of Yin Style Bagua
Xie Peiqi 1/1/1995 Yin Men english
29 The Body-Energy Healing System of Yin style Bagua
Xie Peiqi 1/1/1997 Yin Men english
30 Pa-Kua: Chinese Boxing
Robert Smith 1/1/1974

english
31 Yin Ba Qiang Yin Grip Spear Wu Pingxiao, Wu Jingxian 9/1/1990

chinese
32 Xingyi Quan - Baguazhang
Xi Yuntai 5/1/1980 Sun Wushu chinese
33 Bao Zhen Baguazhang Preserving True Bagauzhang Wang Junxing 5/1/2002 Cheng Gao chinese
34 Pa-Kua Eight Trigram Boxing
Smith and Pittman 1/1/1990
Chen Panling english
35 Qian Gua Baguazhang
Huang Zhicheng, Cui Changfa 7/1/1991 Yin Gong chinese
36 Baguazhang Kuaisu Rumen Bu Qiu Ren Quick Guide to Beginning Bagua Zhao Zhenzhi 4/2/1998

chinese
37 Pa-Kua Chang for Self Defense
Li Ying Arng, Yan Dehua 5/25/1905 Cheng
chinese
38 Baguazhang
Liu Jingru, Sun Zhijun, Hao Xinlian, Zhu Baozhen, Wang Yulong, Zhou Jinbiao 4/1/1998 Cheng
chinese
39 Quanguo Wushu Guan [Jiao] Jiaocai Nationwide Martial Arts School [Collated] Teaching Material Zhang Yaoting 6/1/1997 Cheng
chinese
40 The Fundamentals fo Pa Kua Chang Vol 1
Park Bok Nam, Dan Miller 1/1/1993
Lu Shui-T'ien english
41 The Fundamentals fo Pa Kua Chang Vol 2
Park Bok Nam, Dan Miller 1/1/1995
Lu Shui-T'ien english
42 T'ai-chi Swordplay and Eight-diagram Palm
Xing Yanling 1/1/1992

english
43 Wang Shutian Zhuanji Special Compliation of Wang Shutian Wang Shutian 12/1/1994 Cheng Sun chinese
44 Lu Zhujian Zhuanji Special Compliation of Lu Zhujian Lu Zhujian 1/1/1991

chinese
45 Sha Guozheng Zhuanji Special Compilation of Sha Guozheng Sha Guozheng 9/1/1990
Sha chinese
46 Bagua Quan Jichu Foundations of Bagua Quan He Jinhan 1/1/2000 Yin Gong chinese
47 Ba Gua Quan Foundation Training
He Jinhan 1/1/2003 Yin Gong english
48 Zhou Tian Qi Shu Complete Heavenly Mysterious Art
7/1/2002

chinese
49 The Secrets of the Eight Animals
Jerry Alan Johnson 1/1/1983 Cheng Sun english
50 Bagua Daoyin
He Jinhan 1/1/2002 Yin Gong chinese
51 Bagua
John Bracy, Liu Xinghan 1/1/1998 Cheng Liu Bin english
52 Baguazhang Jingyao The Essence of Baguazhang Zhang Quanliang 1/1/1998 Liang Li Ziming chinese
53 Bagua Lianhuan Zhang Bagua Connected Palms Wang Shujin 10/1/1978
Wang chinese
54 The Masters Manual of Pa Kua Chang
Jerry Alan Johnson 1/1/1984

english
55 Bagua Zhuanzhang Jijishu Bagua Turning Palms Fighting Art Li Gongcheng 6/1/1994 Liang Li Ziming chinese
56 Baguazhang Shengong Mi Jue Secret Writing on Baguazhang Spiritual Skills Li Gongcheng 11/1/1993 Liang Li Ziming chinese
57 Bagua Qishi'er An Tui Bagua 72 Hidden Legs Zhao Zhenzhi 9/1/1993 Zhang Jiang chinese
58 Yin Yang Baguazhang - Mang Xing Zhang Yin Yang Baguazhang - Boa Form Palm Tian Hui 7/2/1995
Hui chinese
59 Baguazhang Rumen Beginning Baguazhang Matsuda 10/1/1985

chinese
60 Bagua Sanshou Zhang Bagua Fighting Palm Zhang Yaozhi 10/1/1998 Cheng Liu Dekuan chinese
61 Secrets of Pakua Chang
Richard Dean 1/1/1986

english
62 Jiu Gong Bagua Lianhuan Zhang 9 Palaces Bagua Connected Palm Wu Yue 1/1/1997 Liang Guo Gumin chinese
63 Liu Shi Zhuan Chuantong Wushu Ji Compilation of Liu Style Traditional Martial Arts Liu Peiyi, Liu Peijun 6/1/2002 Song Yongxiang
chinese
64 The Sun Style of Bagwachang
Frank Granovski 5/1/1996 Cheng Sun english
65 Walking Meditation
Paul Crompton 1/1/1996
Wushu english
66 Dong Haichuan Baguazhang
Li Ziming 1/1/1985 Liang Li Ziming chinese
67 Liang Pai Baguazhang Liang Branch of Baguazhang Li Ziming, Pei Xirong 11/1/2001 Liang
chinese
68 Long Xing Bagua Youshen Zhang Dragon Form Bagua Swimming Body Palm Lei Xiaotian

Chen Panling chinese
69 Bagua Long Xing Zhang Bagua Dragon Form Palm Lin Chaozhen 5/1/1991 Fu
chinese
70 Baguazhang Neigong Yangsheng Fa Bagua Internal Nourishing Method Ren Shoutong 4/1/1994 Yin Men chinese
71 Bagua Youshen Zhang Bagua Swimming Body Palm Wang Shujin

Wang chinese
72 Pa Kua Chuan for Self Defense
Douglas Hsieh 1/1/1983
wushu english
73 Tujie Baguazhang Graphic Explanations of Baguazhang Chou Weichao

Chen Panling chinese
74 Long Xing Bagua Youshen Zhang Dragon Form Bagua Swimming Body Palm Chen Yunqing 1/1/2001
Chen Panling chinese
75 Tujie Baguazhang Graphic Explanations of Baguazhang Tan Qingyun 4/1/1988 Ma Weiqi
chinese
76 Cheng Pai Gao Shi Baguazhang Pu Cheng Branch Gao Style Baguazhang Manual Liu Fengcai 5/1/1991 Cheng Gao chinese
77 Youshen Bagua Lianhuan Zhang Swimming Body Bagua Continuous Palm Liu Xinghan, Wang Wenkui 7/1/1986 Cheng Liu Bin chinese
78 Dong Haichuan yu Baguazhang Dong Haichuan and Baguazhang Tai Tianshou 10/1/1993

chinese
79 Baguazhang Jijishu Baguazhang Fighting Art Qi Deju 8/1/2000 Cheng Gao chinese
80 Bagua Lianhuan Zhang Bagua Connected Palms Li Junfeng, Ge Chun 2/1/1987 Cheng wushu chinese
81 Bagua Quan Zhen Chuan, Vol 1 True Transmission of Bagua Quan Sun Xikun
Cheng
chinese
82 Bagua Quan Zhen Chuan, Vol 2 True Transmission of Bagua Quan Sun Xikun
Cheng
chinese
83 Baguazhang he Baguazhang Dui Ta Baguazhang and Applications Jiang Xunpei 10/1/1982
Wu Junshan chinese
84 Zhengzong Baguazhang Orthodox Baguazhang Lin Sui 1/1/1987
Wu Junshan chinese
85 Youshen Bagua Lianhuan Zhang Swimming Body Bagua Continuous Palm Liu Xinghan 6/1/1993 Cheng Liu Bin chinese
86 Baguazhang
Liu Jingliang, Li Zonghan, Zhang Jie 9/1/1992 Cheng Liu Bin chinese
87 Baguazhang Shu Jicheng Complete Compilation of the Baguazhang Art Guo Gumin, Zang Xuefan 10/1/2000 Liang Guo Gumin chinese
88 Wudang Baguazhang
Chen Yuejian
Liu Fengchun
chinese
89 Youshen Lianhuan Baguazhang Swiimming Body Connected Baguazhang Du Zhaotang 1/1/2000 Cheng Gao chinese
90 Baguazhang
Liu Jingru 4/1/1999 Cheng
chinese
91 Yin Shi Baguazhang Shi Mi Explaing the Secrets of Yin Style Baguazhang Liu Yongchun 6/1/1998 Yin Men chinese
92 Mi Chuan Wudang Baguazhang Secret Teachings of Wudang Baguazhang Di Zhaolong 12/1/1996 Shi
chinese
93 Long Xing Bagua Shuang Jian Dragon Form Bagua Double Swords Lei Xiaotian

Chen Panling chinese
94 Dragon Stretches its Claws
Liu Jingru, CS Tang
Cheng
english
95 Pa-Kua: The Gentlemans' Boxing
Francisco Vargas 1/1/1983
Wang english
96 Cong Heng Neijia Wu Xue Internal Martial Studies Fan Yue 1/1/2000 Cheng Gao chinese
97 Chuantong Baguazhang, Vol 1 Traditional Baguazhagn Zhu Baozhen 2/1/2002 Yin, Cheng
chinese
98 Chuantong Baguazhang, Vol 2 Traditional Baguazhagn Zhu Baozhen 2/2/2002 Yin, Cheng
chinese
99 Chuantong Baguazhang, Vol 3 Traditional Baguazhagn Zhu Baozhen 2/3/2002 Yin, Cheng
chinese
100 Baguazhang Shu Zhen Tu Pu Manual of Baguazhang with correct narration and pictures Liu Jingru 1/1/2002 Cheng
chinese
101 Baguazhang Zhengzong Zhen Chuan True Transmission of Orthodox Baguazhang Liu Jingru, Meng Xianliang 2/1/2003 Cheng
chinese
102 Cheng Pai Baguazhang Cheng Branch Baguazhang Liu Jingru, Xiang Zheng, Kong Cheng, Deng Dongrong, Lu Xin 2/1/2004 Cheng
chinese
103 Youshen Bagua Lianhuan Zhang Swimming Body Bagua Continuous Palm Sun Zhijun 10/1/2002 Cheng
chinese
104 Kan Dao Shu Lianxi Fa Practice Method for the Chopping Saber Art Yin Yuzhang
Yin
chinese
105 Baguazhang Jian Bian A Simple Book on Baguazhang Yin Yuzhang
Yin
chinese