Title English Author date Branch Style language
1 Xinyi Liu He Quan
Tao Zihong 9/1/1985 Henan
chinese
2 Henan Zhengzong Xingyi Quan Henan Orthodox Xingyi Quan Pei Xirong, Li Ying'ang 1/1/1981 Henan
chinese
3 Xinyi Liu He Quan
George Xu 2/1/1987 Henan
chinese
4 Shansi Liu He Xinyi Quan
Zhang Youlin 1/1/1994 Shansi Che chinese
5 Song Shi Xingyi Quan Song Style Xingyi Quan Song Guanghua 9/1/1999 Shansi Song chinese
6 Zhong Guo Xingyi Quan Chinese Xingyi Quan Zhou Yongxiang, Zhou Yongfu 1/1/1990 Hebei
chinese
7 Hsing-I
James McNeil
Hebei
english
8 Xingyi Quan Xue The Study of Fom Mind Boxing Sun Lutang, Albert Liu 1/1/1993 Hebei Sun english
9 Hsing-I Kung-fu
Tim Tackett 1/1/1975 Hebei Taiwan english
10 Xingyi Quan - Baguazhang
Xi Yuntai 5/1/1980 Hebei Wushu chinese
11 Xingyi Quan Ru Men Entering the Door to Xingyi Quan Matsuda Takatomo 1/1/1984 Hebei Taiwan chinese
12 Shansi Che Pai Xingyi Quan Shansi Che Style Xingyi Quan Yan Yaowu 4/1/1985 Shansi Che chinese
13 Xingyi Quan Xie Jiao Fan Xingyi Boxing and Weapons Manual Huang Bonian, Jiang Rongqiao 8/1/1973 Hebei
chinese
14 Xingyi Mu Quan Xingyi Mother Fists Jiang Rongqiao 1/1/1930, 10/1/1970 Hebei
chinese
15 Xingyi Za Shi Chui Ba Shi Quan He Lun
Jiang Rongqiao
Hebei
chinese
16 Xinyi Men Mi Ji Secret Book of the Xinyi School Li Xinmin 5/1/1995 Henan
chinese
17 Yuan Yang Jiao Zhi Di Jue Ji Mandarin Duck Feet - Complete Skills for controling the enemy Bu Bingquan 10/1/1996 Shansi Che chinese
18 Xingyi Quan Shu Quan Shu Complete Book of the Xingyi Quan Art Sun Lutang
Hebei Sun chinese
19 Zhong Guo Xingyi Quan Chinese Xingyi Quan Jin Bingwei 10/1/1982 Hebei
chinese
20 Xingyi Quan Jingyi The Essence of Xingyi Quan Wang Li 6/1/1984 Shansi
chinese
21 Xingyi Quan Shi Zhan Ji Fa Xingyi Quan Real Fighting Skills Zhang Tong 10/1/1996, 6/1/1999 Hebei Huang Bonian chinese
22 Xingyi Quan Shu Daquan Encyclopedia of Xingyi Quan Wu Dianke 11/1/1993 Shansi Che chinese
23 Xingyi Quan


Hebei
chinese
24 Xingyi Wu Xing Lianhuan Quan
Li Cunyi
Hebei
chinese
25 Xingyi Da Lianhuan
Sha Guozheng 11/1/1986 Hebei
chinese
26 Xingyi Quan Shu
Li Tianji 12/1/1981 Hebei Sun chinese
27 Xingyi Quan Yu Neigong Shisan Duan Xingyi Quan and 13 Pieces of Neigong Bao Xianting 6/1/1988 Henan
chinese
28 Xingyi Quan Pu Zheng Xi Lun Xingyi Quan Manuals Together Book Bao Xianting 10/1/1972 Henan
chinese
29 Xingyi Quan
Sun Baoyin 3/1/1992 Shansi Song chinese
30 Xingyi Quan Du Shuo Illustrated Explanation of Xingyi Quan Ling Guiqing 6/1/1980 Hebei Shang chinese
31 Xingyi Quan Shi Er Xing
Lei Xiaotian
Hebei
chinese
32 Xingyi Quan
Wang Jianhua 9/1/1997 Hebei
chinese
33 Xingyi Quan Zhiyin Guide to Xingyi Quan Liu Qiulin 3/10/1982 Hebei
chinese
34 Hsing-I Chuan
Douglas Hsieh 1/1/1983 Hebei
english
35 Xingyi Quan Wushu Jiaocheng Xingyi Quan Marital Arts Complete teachings Zhu Tiance 12/1/2001 Hebei Sun chinese
36 Hsing Yi Chuan
Liang Shouyu, Yang Jwingming 1/1/1990 hebei
english
37 Xingyi Nei Gong
Miller, Cartmell 1/1/1994 Hebei
english
38 Hsing-I
Robert Smith 1/1/1974 Hebei Taiwan english
39 Hsing-I
Smith, Pittman 1/1/1990 Hebei Taiwan english
40 Shang Pai Xingyi Quan Xie Jue Wei Shang Style Xingyi and Weapons Li Wenbin, Li Hong 1/1/2002 Hebei Shang chinese
41 Shang Pai Xingyi Quan Xie Jue Wei Shang Style Xingyi and Weapons Li Wenbin, Shang Zhirong 3/1/1991 Hebei Shang chinese
42 Form and Will Boxing
Lin Jianhua Mar-95 Hebei
english
43 Li Tianji's The Skill of Xingyiquan
Andrea Falk 1/1/1995 Hebei Sun english
44 Xingyi Wu Xing Xie Quan Zhen True Explanation of Xingyi Five Elements Yan Zhuyuan 4/1/2002 Hebei
chinese
45 Xingyi Quan
Su Yun 1/1/2000 Hebei
chinese
46 Hsing-I Fist and Weapon Instruction
Huang Bonian, Jiang Rongqiao 1/1/1997 Hebei Huang Bonian english
47 Xingyi Quan Lian Fa, Yong Fa, yu Gong Fa
Cao Zhiqing 9/1/2001 Shansi
chinese
48 Xingyi Quan Du Jie Illustrated Explanation of Xingyi Quan Miao Shulin 9/1/2001 Shansi Che chinese
49 Xngyi Quan Jiji Shu Xingyi Quan Fighting Art Shang Ji 9/1/2001 Hebei Guo chinese
50 Song Shi Xingyi Quan Xubian shang ce Song Style Xingyi Quan Sequal 1 Song Guanghua 9/1/2001 Shansi Song chinese
51 Song Shi Xingyi Quan Xubian xia ce Song Style Xingyi Quan Sequal 2 Song Guanghua 9/1/2001 Shansi Song chinese
52 Xingyi Quan Ti Yong Gong Fa Xue
Li Yuquan 5/1/2003 Hebei
chinese
53 Xinyi quan Zhen Di True Meaning of Xinyi Quan Ma Linzhang 5/1/2003 Henan
chinese
54 Xingyi Quan Shu Jiang Yi Discussion of the Meaning of Xingyi Quan Xue Dian 7/1/2000 Hebei
chinese
55 Liu He Quan
Li Jiabo 5/1/2003 Henan
chinese
56 Xingyi Quan
Ma Linzhang 9/1/2001 Henan
chinese
57 Xingyi Quan Shu Jue Wei
Liu Dianchen 11/1/1920 Hebei Liu Jilan chinese
58 Xingyi Quan Shu
Li Jianqiu 11/1/1919 Hebei
chinese
59 Xingyi Quan Zhen Chuan Du Pu True Teaching of Xingyi Quan Li Jinbo, Wu Dong, Sun Genxin 1/1/2003 Hebei
chinese
60 Xingyi Quan
Sun Ruxian 9/1/2001 Hebei Li Wenbiao chinese
61 Xingyi Jieyao The Essence of Xingyi Quan Yang Chiu 7/1/2003 Hebei
chinese
62 Xingyi Quan Xie Jing Jie 1 Clear Explanations of Xingyi Fists and Weapons Di Guoyong 2/1/2004 Hebei Shang chinese
63 Xingyi Quan Xie Jing Jie 2 Clear Explanations of Xingyi Fists and Weapons Di Guoyong 2/2/2004 Hebei Shang chinese
64 Xingyi Quan Lilun Yanjiu Theoretical Research on Xingyi Quan Cao Zhiqing 6/2/1993 Hebei
chinese
65 Dai Shi Xinyi Quan Dai Style Xinyi Quan Guo Jingang 5/1/2003 Shansi Dai chinese
66 Xinyi Liu He Quan Fa Li yu JiJi
Wang Anbao, Wei Feng 5/1/2003 henan
chinese
67 Di Guoyong's Xingyi Video Series Companion
Andrea Falk 6/24/1905 Hebei Shang english