Examples of Shi Style Baguazhang

Yang Rongben line

Di Zhaolong 64 Palms 1

Di Zhaolong 64 Palms 2

Di Zhaolong Bagua Sword 1

Di Zhaolong Bagua Sword 2

Di Zhaolong Bagua Sword 3

Di Zhaolong Yin Yang Chicken Claw Hooks

Di Zhaolong Stick to the Body Spear 1

Di Zhaolong Stick to the Body Spear 2

Di Zhaolong Stick to the Body Spear 3

Di Zhaolong Deer Horn Knives

Di Zhaolong 100th Birthday Memorial Demonstrations

Liu Guoliang Basics Routine

Liu Guoliang Point the Road Fist

Liu Guoliang Stick to the Body Spear

Liu Guoliang Dragon Form Sword