Liu Baozhen's Students

Guo Mengshen (1890 1973)

Xiao Haibo (1863 - 1954)