Shi Jidong's Students and Lineage

from Wang Zhenshan's book, Dong Haichuan Jiji Jingsui - Rou Shen Baguazhang

Students taught according to their aptitude

 

Sun Si

Wu Changqing

Wang Junshan

Zhang Dexiu

Yang Weide

Chang Shuigen

Zhou Changyou

Chang Chengbin

Fu Guiling -------------\

                                     |--------Liu Changxin

Chang Chengju--------/              Chang Fangceng

                                                  Chang Genshen

                                                  Zhou Jinhong

                                                  Chang Mancang

                                                  Yang Cunsuo

 

Han Fushun--------------------Wu Junshan ---------- Chen Bingheng

                                                                                        Zhang Fameng

                                                                                        Wang Tianyu

                                                                                        Ling Daichun

                                                                                        Zhang Jingyuan

                                                                                        Pei Xirong

                                                                                        Zhang Xiangwu

                                                                                        Zhang Wenguang

                                                                                        Jiang Xunpei

                                                                                        Fei Yintao

                                                                                        Liu Yuhua

                                                                                        Fu Shuyun

                                                                                        Guo Rengang

                                                                                        Lin Sui

 

 

Students who inherited the transmissions

 

Yu Qingjin

Yu Xigong

Yu Xiliang

Yang Benrong----------------Mao Guohua

                                              Peng Ximing

                                              Cao Runting

                                              Wang Yi

                                              Xu Shugong

                                              Li Zixin

                                              Chen Zhongyan-----------Liu Jianhao

                                                                                        Chen Shaopeng

                                                                                        Wang Mingchao

                                                                                        Zhou Changlin

                                                                                        Li Bin

                                                                                        Wang Xiufen

                                                                                        Liu Po

                                                                                        Huang Xin

                                                                                        Ma Xing

 

                                              Wang Yonglu--------------Lu Zhengli

                                                                                        Meng Xiaobao

                                                                                        Liu Guoliang

                                                                                        Wang Zhenshan

                                                                                        Jian Zhisong

 

                                              Di Zhaolong---------------Xia Wenbin

                                                                                       Pang Huokang

                                                                                       Shi Qinrong (Beijing)

                                                                                       Li Yiqin (Nanjing)

                                                                                       Hong Benjie (Dalian)

                                                                                       Wang Xiangfu (Shanghai)

                                                                                       Zuo Qiqun (Suzhou)

                                                                                       Zhu Kairu (Xuzhou)

                                                                                       Xia Ping (Taizhou)

                                                                                       Cheng Zhao (Shangdong)

                                                                                       Liu Timing (Anwei)

                                                                                       Bai Jinting (Huzhou)

                                                                                       Liu Shouchen (Poland)

                                                                                       Wu Gang (Nanchang)