Xingyi Quan Page
 
 
 

A Short History of Xingyi

The 12 Forms  (updated 1/23/00)

A Brief Introduction to Xingyi Spear  (4/20/00)

Old Farmer Li  (6/3/00)

Xingyi Basic Skills  (4/15/01)

Xingyi Shi Er Hong Chui  (1/30/05)
                   For more information about the author, Liu Xiaoling go to www.wudanglongmen.com

Xinyi Quan Master Li Zunsi of Shanghai     (1/15/06)

Xingyi Quan Eight Character Skills         (9/11/06)
                   For more information about the author, Liu Xiaoling go to www.wudanglongmen.com

The Application of the Eight Character Skills in Xingyi Quan         (9/11/06)

A Brief Introduction to Geng Style Xingyi Splitting Spear      (1/8/08)

The Teachings of Li Guichang   (8/30/08)

Common Errors and their Corrections in Xingyi Quan (6/30/12)