Yin Fu's Students

 

Yin Yuzhang

He Jinkui

Ma Gui

Men Baozhen

Gong Baoshan

Gong Baotian

Cao Zhongsheng

Li Yongqing

Yin Chengzhang

Cui Yuxi

Yang Junfeng

Gao Wencheng

Zhang Shouhung

Lu Shukui

Li Baosen

Zeng Xingsan

Cui Zhendong